วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ,
319 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

เขียนโดย Super User
หมวด:

  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

นำเสนอผลงานในระดับชาติ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 
การแข่งขันจับเดรป 
 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง ประเภทวิชาคหกรรม สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ  การแข่งทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดนอนวัยรุ่นหญิง อายุ ๑๕-๒๐ ปี (ระดับทีม  ปวช.)

จากหน่วยงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  วันที่ ๒๑-๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘

     

โครงการส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560

            งานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกแผนกวิชาที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการยกย่องในการเป็นผู้เรียนดีและเกิดความภาคภูมิใจให้กับตัวเองและครอบครัว เมื่อได้รับเกียรติบัตรเรียนดี และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อเกิดแรงบันดาลใจในการเรียน

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / มานิตา พาชื่น : ภาพ)

 

                 กิจกรรม  12  สิงหามหาราชินี

          คณะ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมร้องเพลงเพลงสดุดีมหาราชินี เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และร่วมลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)